Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

modlitba

 
všetky modlitby, ktoré sa na tejto stránke nachádzajú sú preložené z anglického, poľského alebo nemeckého jazyka,
kde boli schválené príslušnou biskupskou konferenciou
 
 
 
Ježišu, plný milosti a Milosrdenstva,
Ty si kvôli spáse ľudských duší prijal utrpenie a zomrel na kríži,
aby si nám tak vydobyl odpustenie hriechov; pokorne Ťa prosíme:
na príhovor sv. Pia z Pietrelciny, kňaza a nositeľa Tvojich rán,
ktorý Ti veľkodušne slúžil, a svoj život dal za záchranu hriešnikov,
vypros mi odpustenie mojich hriechov a milosť …
 
Pre Tvoju väčšiu slávu ho osláv a všetkých nás pritiahni k svojmu milujúcemu Srdcu.
Lebo Ty žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen. 
      Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému …

 
 
Páter Pio, chráň ma pred zlom, 
pod Tvojím vedením mi pomôž chrániť sa vždy a všade,
posilňuj ma v dobrom a horlivom živote,
v poslednej hodine môjho pozemského putovania
ma zjednoť v láske s Bohom,
a modli sa za mňa teraz i v hodinu mojej smrti. Amen.
 
 
 túto modlitbu predniesol Ján Pavol II. v deň kanonizácie sv. Pia z Pietrelciny, 16. 6. 2002:
          Prosíme ťa, nauč aj nás pokore srdca, aby sme boli započítaní medzi maličkých evanjelia, 
          ktorým Otec prisľúbil vyjaviť tajomstvá svojho Kráľovstva.
          Obsiahni nám pohľad viery, schopný pohotovo rozpoznať v chudobných a v trpiacich tvár samotného Ježiša.
          Podopri nás v hodine boja a skúšky a ak padneme, daj, aby sme zakúsili radosť zo sviatosti zmierenia.
          Prenes na nás nežnú úctu k Márii, matke Ježiša a našej.
          Sprevádzaj nás k blaženej Otčine, kam dúfame dôjsť aj my,
          aby sme naveky kontemplovali Slávu Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
 
 
          Litánie k sv. Piovi
 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. 
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. 
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. 
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. 
 
 
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý František
 
Svätý Pio z Pietrelciny
Nasledovník Kristov
Príklad ochoty a dobroty
Útočište hriešnikov
Pomocník biednych
Bojovník Kristov
Záchranca hriešnych
Pomocník bezradných
Mučeník Kristov
Trpiteľ, zástupca Kristov
Ochranca chudobných
Muž modlitby a kontemplácie
Mariánsky ctiteľ
Učiteľ učiaci viac príkladom než slovom
Vybraná nádoba svätosti a lásky
Milovník Kristov
Sluha Boží
Príklad rehoľníkov a trpiacich
Postrach zlých duchov
Horlivý kňaz Ježiša Krista
Uzdravenie nemocných
Dobrodinca a tešiteľ kresťanov
Záchranca duší v očistci
Učiteľ modlitby pre hľadajúcich Krista
Vzor františkánskej pokory a kňazskej čistoty
Svätec, náš učiteľ, zástupca Kristov
Nesúci svetu Pokoj a Dobro
Náš orodovník u Boha
 
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 
K. Oroduj za nás, svätý páter Pio z Pietrelciny.
V. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Bože, Ty si svätého kňaza Pia obdaril účasťou osobitnej milosti na kríži svojho Syna, daj, aby sme sa na jeho príhovor čoraz viac podobali Kristovi a dosiahli slávu zmŕtvychvstania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom svätým po všetky veky vekov. Amen.

 
          Vďakyvzdanie sv. Pia z Pietrelciny po svätom prijímaní
      Zostaň so mnou, Pane, pretože Ťa potrebujem mať pri sebe, aby som na teba nezabudol. Ty vieš, ako ľahko Ťa opúšťam.
Zostaň so mnou, Pane, lebo som slabý a potrebujem Tvoju silu, aby som tak často nepadal. Zostaň so mnou, Pane,
lebo Ty si moje svetlo a bez Teba som v tmách. Zostaň so mnou, Pane, aby si mi ukázal svoju vôľu. Zostaň so mnou, Pane,
aby som počul tvoj hlas a kráčal som verne za Tebou. Zostaň so mnou, Pane, chcem Ťa milovať a byť stále pri Tebe.
Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som Ti bol verný.  

      Zostaň so mnou, Pane, lebo aj keď je moja duša úbohá, chce sa stať pre teba miestom útechy, hniezdom lásky.
Zostaň so mnou, Pane, lebo sa zvečerieva a deň sa už schyľuje a život plynie- blíži sa smrť, súd, večnosť.
Musím si doplniť sily, aby som nezostal stáť na ceste, a preto ťa potrebujem. Zvečerieva sa a blíži sa smrť.
Bojím sa temnoty, pokušení, sucha, kríža, bolestí. Ako ťa len potrebujem, Ježiš môj, v tomto temnom čase vyhnanstva.
Zostaň so mnou, Ježišu, v živote plnom nebezpečenstiev Ťa veľmi potrebujem. Daj nech Ťa spoznám tak ako tvoji učeníci-
pri lámaní chleba, aby sa Eucharistia stala svetlom, ktoré zaháňa tmu, silou, ktorá ma podopiera, jedinečnou radosťou môjho srdca.
Zostaň so mnou, Pane, lebo v hodine mojej smrti chcem byť s tebou spojený- ak nie svätým prijímaním,
tak aspoň prostredníctvom tvojej milosti a lásky. Zostaň so mnou, Ježišu.  

      Nežiadam si dokonalú útechu, pretože si ju nezaslúžim. Avšak dar tvoje prítomnosti- to áno! O ten Ťa prosím!
Zostaň so mnou, Pane, veď jedine Teba hľadám: tvoju lásku, tvoju milosť, tvoju vôľu, tvoje srdce, tvojho ducha.
To preto, lebo Ťa milujem a nežiadam si nijakú inú odmenu, len môcť Ťa milovať ešte viac.
Kým žijem, budem ťa milovať celým srdcom veľkou láskou a potom tou dokonalou po celú večnosť. Amen.


 
          Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Svätý  Pio sa túto modlitbu modlil deň čo deň na úmysly osôb, ktoré sa odovzdávali jeho príhovoru.

Ježišu, ty si povedal: „A  ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“,
hľa ja klopem, hľadám, ja prosím o túto milosť …
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám: O čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, On vám to dá!“,
hľa ja prosím od tvojho Otca v Tvojom mene o túto milosť …
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám, nebo a zem sa pominú, ale moje slová nikdy!“,
hľa ja sa spolieham na neomylnosť Tvojich slov a prosím o túto milosť …
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty nemôžeš nemať súcit s nešťastnými,
zmiluj sa nad úbohými hriešnikmi a preukáž nám milosti, o ktoré Ťa prosíme
prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej a našej Matky.
Svätý Jozef, pozemský otec Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, oroduj za nás.

Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva …


          Modlitba svätého Pia k Panne Márii
     Najsvätejšia Panna, vypros nám lásku ku Krížu, aby sme boli účastní na mukách a utrpení Ježiša.
Ty, ktorá si ako prvá zachovávala Evanjelium, a to tak nekompromisne, že si ho uskutočňovala prv než bolo zapísané,
vypros nám tú milosť, aby sme vždy boli blízko Pána.
     Ó, Mária, vypros nám aj tú milosť, aby sme mohli celý svoj život ponoriť do Božského Srdca
a ukryť v ňom celý náš duchovný život. Najdrahšia Matka, daj, aby sme sa tak úzko spojili s Ježišom,
žeby nás žiadna moc, žiadna vec tohto úbohého sveta nemohli od Neho odlúčiť.
Matka Mária, daj, aby sme vždy boli blízko taj nekonečnej Lásky- Ježiša, žeby sme vždy boli Božími synmi v tomto svete.
     Ty, ktorá si prišla na tento svet bez akejkoľvek poškvrny, vypros nám u svojho Syna tú milosť,
aby sme z tohto sveta mohli odísť v posväcujúcej milosti a boli vovedení do slávy Kráľovstva Otca, Syna a Ducha Svätého,
v jednote vykúpených, anjelov a svätých. Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist